Nyhet! Referensgrupper inom Skapande skola

Processen kring det statliga bidragen Skapande skola ser annorlunda ut inför läsåret 2020/2021. Den nya processen är utformad med förhoppningen att öka likvärdigheten för elevernas tillgång till kultur och att minska skolornas administrativa börda.

I januari kommer en översiktlig ansökan för samtliga skolor att skickas in till Kulturrådet, utan specifika detaljer och med formuleringar om mer övergripande intentioner. Under februari kommer sedan kulturförvaltningen att sammankalla till möten med olika referensgrupper för olika åldrar, med representanter från samtliga skolor (som vill), för att förfina hur Skapande skola-satsningarna ska se ut.

Alla skolor kommer sedan, när bidrag förhoppningsvis beviljats, att få välja mellan ett antal program i ett kulturutbud kopplat till Skapande skola. Dessa kommer att vara planerade efter stadier F-3, 4-6 och 7-9. Insatserna kommer troligtvis att erbjudas till en årskurs per stadium och utgöra ett komplement till det övriga kulturutbudet för skolan som finns i Uppsala.

Vi behöver nu kontaktpersoner för Skapande skola på samtliga skolenheter.
• Om skolan vill delta i referensgrupparbetet så blir person/personerna även skolans representant i en referensgrupp (en referensgrupp per stadium).
• Om skolan enbart vill ta del av det kommande kulturutbudet men inte vill bestämma hur utbudet ser ut, så blir personen just en kontaktperson som tar emot erbjudanden och återrapporterar hur det har gått efter genomförd satsning.

Meddela senast 31 januari vem eller vilka som är skolans kontaktpersoner för Skapande skola, vilket stadium den/de representerar och om skolan vill sitta med i referensgruppsarbetet eller inte. Kom ihåg att förankra anmälan med rektor!

Maila ert svar till kulturiskolan@uppsala.se

Alla eventuella direkta förfrågningar till skolan från kulturaktörer som vill etablera samarbete inom Skapande skola, kan ni hänvisa till kulturförvaltningen, kulturiskolan@uppsala.se