Skapande skola

Alla barn och unga har rätt att få ta del av professionell och kvalitativ konst och kultur, som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i. På så sätt kan de påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor.

 (Kulturrådet) 


Skapande skola 2022

Nu planerar vi nästa Skapande skola-projekt för år 2022-2023.
Alla kommunala skolor i Uppsala ingår i en gemensam ansökan som Kulturförvaltningen samordnar. Vi arbetar tillsammans med referensgrupper bestående av lärarrepresentanter från låg- mellan och högstadiet. Efter ansökan är inlämnad till Kulturrådet börjar arbetet med att sammanställa höstens program, som vi fått finansiering för. I augusti skickar vi ut ett program till alla kommunala grundskolor med olika förslag på projekt, som varje skola och klass kan anmäla intresse för.  Återkoppling brukar ske i början på september.

Programmen i årets utbud är utvalda utifrån de teman som grundskolans referensgrupper tog fram inför Skapande skola. Särskolor erbjuds ett särskilt utbud, mejla kulturiskolan@uppsala.se för frågor.

Stödet söks av skolans huvudman, vilket innebär att alla kommunala skolor samordnas i en ansökan, och fristående skolor söker bidrag på egen hand. Fristående skolor kan även välja att ingå i kommunens ansökan. Kontakta då kulturiskolan@uppsala.se


Information till kommunala grundskolor

Läsåret 2020/2021 infördes ett nytt arbetssätt kring Skapande skola för de kommunala grundskolorna i Uppsala kommun. Syftet är att öka likvärdigheten för elevernas tillgång till kultur och att minska skolornas administrativa börda.

Kulturförvaltningen handhar allt administrativt arbete med stöd av referensgrupper där representanter från skolorna deltar. En övergripande ansökan med intention för arbetet skrivs i januari. Ett förslag på kulturutbud kopplat till Skapande skola tas fram i juni efter beviljat statsbidrag, och skolor väljer program i augusti. 

Kulturförvaltningen hanterar kontrakt och fakturor, skolan det praktiska genomförandet med eleverna. Skolor rapporterar deltagarantal och utfall av insatserna. Kulturförvaltningen redovisar samtliga uppgifter till Kulturrådet.

Insatser inom Skapande skola utgör ett komplement till det övriga kulturutbudet för skolan som finns i Uppsala.

Referensgrupper

Arbetet med Skapande skola planeras av flera referensgrupper, samordnade av kulturförvaltningen. Grupperna arbetar med kultur för olika stadier och består av representanter från skolor som vill delta i planeringsarbetet.
Referensgrupperna har ett par träffar per läsår, både fysiska och digitala, och arbetet läggs upp så att alla skolor ska kunna skicka representanter, oavsett geografiskt avstånd.
Vill er skola vara med och utforma Skapande skola-projekten?
- Utse en representant på skolan.
- Meddela namn, e-postadress och vilket stadium (det går bra att sitta för flera, eller att skolan har flera representanter) du vill sitta för till kulturiskolan@uppsala.se 

 

Skola utan representant i referensgrupp

Om en skola inte har möjlighet att delta i referensgruppsarbetet så kommer den ändå att erbjudas ett kulturutbud inom Skapande skola, men utan möjlighet att påverka vad som erbjuds.
Skolan måste emellertid ändå utse en eller flera kontaktpersoner för att kunna ta emot erbjudanden. Meddela kontaktpersonens namn och e-postadress till kulturiskolan@uppsala.se om ni inte redan utsett någon.

 


 Vad är Skapande skola?

Kulturrådet fördelar årligen bidrag till grundskolans årskurs F-9 för att öka elevernas möjligheter att möta professionell konst och kultur. Bidraget ska medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i undervisningen.

Skolans uppdrag att arbeta med estetik, kultur och skapande handlar både om att se till att alla elever får kännedom om samhällets kulturutbud och om att använda estetiska uttryckssätt och skapande arbetssätt som en del av undervisningen. Syftet med statsbidraget Skapande skola är att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolan.

Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

 


 

Mer information om Skapande skola

För frågor om stödet, kontakta kulturiskolan@uppsala.se

Klicka här för att läsa mer om Skapande skola på Kulturrådets hemsida >>