Skapande skola

Alla barn och unga har rätt att få ta del av professionell och kvalitativ konst och kultur, som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i. På så sätt kan de påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor.

 (Kulturrådet)


 

Vad är Skapande skola?

Kulturrådet fördelar årligen bidrag till grundskolans årskurs F-9 för att öka elevernas möjligheter att möta professionell konst och kultur. Bidraget ska medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i undervisningen.

Skolans uppdrag att arbeta med estetik, kultur och skapande handlar både om att se till att alla elever får kännedom om samhällets kulturutbud och om att använda estetiska uttryckssätt och skapande arbetssätt som en del av undervisningen. Syftet med statsbidraget Skapande skola är att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolan.

Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Hur görs ansökan?

Kommunala skolenheter som vill göra egna ansökningar fyller i en digital ansökan som sedan samordnas med övriga kommunala skolors ansökningar. Där beskriver man projektets inriktning och redogör för en uppskattad kostnad. Länken till ansökan har skickats ut till berörda skolledare.

Har din skola inte fått länken till ansökan? Maila i så fall kulturiskolan@uppsala.se

Skolor som inte har möjlighet att genomföra ett eget projekt kan samarbeta med andra skolor i en centralt samordnad satsning via kulturförvaltningen. Intresseanmälan sker då till kulturiskolan@uppsala.se.

Fristående grundskoleverksamheter gör sina egna ansökningar direkt till Kulturrådet, eftersom de har en annan skolhuvudman än kommunen.

Hur mycket kan en skolenhet söka?

Vid projektplaneringen kan skolan ha 200-220 kr/elev som ett riktmärke vad gäller projektbudget. Detta riktmärke står i direkt relation till de medel som betalats ut från Kulturrådet under de senaste åren. Vid fördelning tas hänsyn till skolor med särskilda behov och skolor som har begränsad tillgång till kulturutbud i innerstaden.  

När kan vi söka?

Ansökning för läsåret 2019/2020 gick ut 7 februari. För mer information om kommande läsår se kulturrådets hemsida.

Mer information om Skapande skola

Strategisk samordning av Skapande skola i Uppsalas kommunala grundskolor: Outi Ceder, utbildningsförvaltningen, outi.ceder@uppsala.se

Centralt samordnade projekt för kommunala skolor, rådgivning till kommunala och fristående skolor: Karin Sundequist, kulturförvaltningen, kulturiskolan@uppsala.se

Klicka här för att läsa mer om Skapande skola på Kulturrådets hemsida >>

 


Frågor?
Synpunkter?
Vill du veta mer?
Kontakta kulturiskolan@uppsala.se