Vägledning för kulturaktörer

Pandemins påverkan på kulturutbudet fortgår under hösten. Kulturförvaltningen har tagit fram en checklista riktad till kulturaktörer, för hur kulturaktiviteter riktade till förskolor och skolor kan ske på ett coronaanpassat sätt. Självklart är det ytterst rektorn som bestämmer hur enheten vill och kan ta del av kultur, listan nedan är enbart en vägledning. Förutsättningar kan förändras med kort varsel.

Praktiska anpassningar

 • Erbjud aktiviteter till klassvisa grupper eller motsvarande grupper som redan umgås dagligen. Begränsa antalet deltagare till max 50 inklusive barn, pedagoger och kulturaktörer. 
 • Korta om möjligt ner tiden för aktiviteten.
 • Förlägg om möjligt aktiviteten utomhus.
 • Avgränsa området utomhus där kulturaktiviteten ska äga rum, till exempel med avspärrningsband. Om möjligt, ha en buffertzon på fem meter.
 • Skapa utrymme inomhus för att undvika trängsel, till exempel genom att möblera om.
 • Håll minst 2 meter mellan vuxna i lokalen där aktivitet pågår.
 • Markera platser att sitta/stå på, exempelvis genom mattor, rockringar eller rep.
 • Se över om digitala lösningar kan vara ett alternativ till fysiska möten.
 • För en dialog med berörd förskola/skola inför varje aktivitet för att stämma av att den kan genomföras som planerat.

Hygienrutiner i samband med kulturaktivitet

 • Placera handsprit vid entrén, så att besökare kan sprita sig innan de går in.
 • Städa lokalen med milt alkaliskt allrengöringsmedel efter och mellan varje aktivitet. Sprita ytor som bordsytor och dörrhandtag.
 • Om utrustning måste användas i aktiviteten, till exempel surfplatta, så bör den spritas mellan varje användning.

 

Läs vägledningen som utformats för kulturverksamhet riktad till förskola och skola här.