Skapande skola

Alla barn och unga har rätt att få kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i och som möjliggör för dem att påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor.

 (Kulturrådet)


Snart dags för Skapande skola-dag!

Datum: Måndag 11 december 9.30-11.30
Plats: C-salen, UKK

Under Skapande skola-dagen kan du som är pedagog träffa flera intressanta kulturaktörer, själv prova på spännande kulturprojekt eller sitta ner i skrivarverkstaden en stund. I skrivarverkstan finns tjänstemän som kan hjälpa dig med underlaget till ansökan till Skapande skola på plats!

Det går bra att ta med 1-2 elever per pedagog om de önskar följa med. Skapande skola-dagen är kostnadsfri och vi bjuder på fika.

Anmäl dig via e-post till:

Susanne Qvist
Kultursekreterare
E-post: susanne.qvist@uppsala.se

Ange ev. specialkost och antal medföljande elever i anmälan. 

Klicka här för att ladda ner inbjudan
Varmt välkommen!

 


 

Vad är Skapande skola?

Kulturrådet fördelar årligen bidrag till grundskolans årskurs F-9 för att öka elevernas möjligheter att möta professionell konst och kultur. Bidraget ska medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i undervisningen.

Skolans uppdrag att arbeta med estetik, kultur och skapande handlar både om att se till att alla elever får kännedom om samhällets kulturutbud och om att använda estetiska uttryckssätt och skapande arbetssätt som en del av undervisningen. Syftet med statsbidraget Skapande skola är att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolan.

Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Hur görs ansökan?

Varje kommunal skolenhet gör sin egen ansökan enligt en mall som skickas ut från Utbildningsförvaltningen. Där beskriver man projektets inriktning relaterat till målen i Lgr11 och redogör för en uppskattad kostnad. Ansökan skickas till Utbildningsförvaltningens samordnare, se nedan. Fristående grundskoleverksamheter gör sina egna ansökningar direkt till Kulturrådet, eftersom de har en annan skolhuvudman än kommunen.

Hur mycket kan en skolenhet söka?

Vid projektplaneringen kan skolan ha 200-220 kr/elev som ett riktmärke vad gäller projektbudget. Detta riktmärke står i direkt relation till de medel som betalats ut från Kulturrådet under de senaste åren. Vid fördelning tas hänsyn till skolor med särskilda behov och skolor som har begränsad tillgång till kulturutbud i innerstaden. 

Mer information om Skapande skola

Samordnare för Skapande skola i Uppsala kommun är för närvarande Magnus Thorn.
Kontakta Magnus för mer information.

 

Klicka här för att läsa mer om Skapande skola på Kulturrådets hemsida >>

 


Frågor?
Synpunkter?
Vill du veta mer?
Kontakta Susanne


Susanne Qvist
susanne.qvist@uppsala.se